top of page

היתר בנייה בתל אביב- מסנכי מדיניות שיש לשים אליהם לב! קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה,בנימין קלינגר מומחה בתכנון ובנייה


בדיקה מרחבית (3)

מסמכי מדיניות: בדיקה מרחבית

נושא משני

מידע והנחיות

מקור

תאריך פרסום באתר

תאריך עדכון

היקף הריסה בבניין קיים המהווה בנייה חדשה ולא תוספת בניה

בבקשות לתוספת למבנה קיים, הכוללות גם הריסה של חלק מהמבנה הקיים, וכאשר נהרס רובו המכריע של המבנה, אי אפשר להתייחס או לאשר את המבוקש כתוספת בנייה אלא כהריסה ובנייה חדשה.להלן קריטריונים לבחינת הבקשה:

  • בניית מערכת שלד חלופית למבנה הקיים , בהיקף של 50% ויותר.

  • החלפת רוב מערכת הביסוס למבנה הקיים ( מעל 50%).

  • העמסת תוספת המבנה על גבי רכיבים הממוקמים בתוך קונטור המבנה הקיים.

  • עולה מסקירת הרכיבים כי מצב שלד המבנה רעוע.

  • תוספת של 200% ויותר מהשטח הנותר.

ההמלצה לבקשות אשר עונות על 3 מתוך 5 קריטריונים תהיה שלילית ויומלץ בפני הפונה להגיש בקשה לבניין חדש.

 

מחלקת רישוי בנייה

17/08/2015

01/09/2021

קריטריונים לבניה בקיר משותף, בתחום תכנית רובע 3 (3616א) ורובע 4 ( 3729א) באזורים שאינם בתחום ההכרזה

התכניות הנ"ל מקנות שיקול דעת לוועדה המקומית לאשר בקשות לבניה בקיר משותף. בנייה בקיר משותף תומלץ רק במקרים בהם לא יחול שינוי משמעותי בקצב ובגודל הנפחים הבנויים ברחוב, וביחס בין השטחים הפתוחים לבין השטחים המבונים. כדי להבטיח את הנ"ל גובשו קריטריונים שייבחנו במסגרת הבקשה למידע המפורטים במסמך המצורף.

מחלקת רישוי בנייה

10/04/2019

01/09/2021

הוספת גזוזטרה ע"פ התקנות בתכניות לב העיר

תכניות לב העיר כוללות הוראה בדבר אופן ומידת בליטת מרפסות מהבניין בחזית הקדמית לבניין חדש. על כן לא ניתן להוסיף לדירות החזיתיות גזוזטראות נוספות מכח התקנות. אין מניעה לאשר גזוזטראות לדירות עורפיות אם ישנם כאלה (למען הסר ספק בתוספות לבניין קיים בתכניות אלה, הגזוזטראות ככל שיבנו, יכללו בשטחים המותרים בתכנית ע"פ הוראותיה).​

היועצת המשפטית

20/07/2015


בנייה בשלבים - כיווץ

בנייה בשלבים (1)

מסמכי מדיניות: בנייה בשלבים

נושא משני

מידע והנחיות

מקור

תאריך פרסום באתר

תאריך עדכון

חפירה ודיפון

ככלל, לא מומלץ לפצל היתרי בנייה לשלבים שונים ולא מומלץ להוציא היתר נפרד לחפירה ודיפון, מרתף וכולה, אלא יש להגיש ולאשר בקשה להיתר למבנה כולו. במקרים חריגים, אפשר יהיה, לאחר אישור הוועדה למבנה כולו- להוציא היתר בנייה לשלב א' עבור חפירה ודיפון. בכפוף לאישור מיוחד של הוועדה.​

מחלקת רישוי בניה

20/07/2015

01/09/2021

בנייה על הגג - כיווץ

בנייה על הגג (4)

מסמכי מדיניות: בנייה על הגג

נושא משני

מידע והנחיות

מקור

תאריך פרסום באתר

תאריך עדכון

הסכמת בעלים כתנאי לאישור בקשה לבנייה על הגג לפי ג1

היכן שתכנית דורשת הסכמת כל הבעלים בגג משותף, תנאי לאישור הבקשה יהיה הסכמה של 75% מבעלי הזכויות בבנין המחזיקים בשני שליש לפחות ברכוש המשותף.​

היועצת המשפטית

11/11/2015

18/11/2021

חדר יציאה לגג כחלק מדירה

לצורך חישוב הצפיפות המותרת,  לא נכלל שטח חדר היציאה לגג כחלק משטח הדירה. ​

וועדת המשנה

20/07/2015

18/11/2021

תחנת מעלית על הגג

ניתן לאשר תחנת מעלית בקומת הגג ובלבד שתבנה כחלק מגרעין חדר מדרגות כללי. בעלי ההיתר יתחייבו לא להקים יחידות דיור נפרדות בקומה זו. בנוסף תירשם הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין.בתחום תחולת תכנית "ג" , בקשה לתחנת עצירה למעלית בקומת הגג מחייבת הליך של "הקלה".​

ועדת המשנה

20/07/2015

18/11/2021

מתקנים על הגג העליון

גובה המתקנים על הגג העליון לא יעלה על גובה מעקה הגג. בכפוף לתכניות ג ו ג1, תותר התקנת ג'קוזי על הגג וכן יותר פתח יציאה למרפסת הגג העליון, בתנאי שגובהם לא יעלה על גובה מעקה הגג. בריכת שחיה לא מקורה ניתן לבקש בהליך של הקלה לעניין השימוש.​

היועצת המשפטית

20/07/2015

18/11/2021

בעלות - כיווץ

בעלות (5)

מסמכי מדיניות: בעלות

נושא משני

מידע והנחיות

מקור

תאריך פרסום באתר

תאריך עדכון

הסכמת בעלים כתנאי לאישור בקשה

היכן שתכנית דורשת הסכמת כל הבעלים בגג משותף, תנאי לאישור הבקשה יהיה הסכמה של 75% מבעלי הזכויות בבנין המחזיקים בשני שליש לפחות ברכוש המשותף.​

היועצת המשפטית

11/11/2015

25/11/2021

הסכמת בעלים כתנאי לאישור בקשה


בבנייה בחלקה בבעלות משותפת מספיקה חתימת אחד הבעלים הרשומים.


בבנייה בחלקה בה הנכס רשום כבית משותף אין הגבלה למספר בעלי הנכס שיחתמו, הודעות תשלחנה לשאר בעלי הזכות בנכס, על פי תקנה 36ב לתקנות התכנון והבנייה.​

היועצת המשפטית

20/07/2015

25/11/2021

הסכמת בעלים כתנאי לאישור בקשה

בבנייה ב"רכוש משותף", שמהותה המעשית הינה סיפוח חלק מהחצר המשותפת לאחת הדירות בנכס כגון הקמת משטח, דק או גדר, נדרשת הסכמת כל בעלי הזכויות בנכס.

היועצת המשפטית

20/07/2015

25/11/2021

חישוב זכויות יחסיות

​חישוב השטחים, במקרה של בעלות חלקית מסוימת (יחידת משנה) או לא מסוימת (בעלות משותפת) יערך כך שיראה שהמבוקש תואם את השטחים המותרים היחסיים וגם שסך כל הבנייה על המגרש הינה במסגרת המותר. חישוב החלק היחסי יעשה לפי מספר החלקים הרשום בטאבו במקרה של בעלות משותפת, ולפי ה"חלק ברכוש המשותף" הרשום בטאבו , גם אם ישנם הצמדות כגון חצר בגודל העולה על החלק היחסי ברכוש המשותף.

היועצת המשפטית

20/07/2015

25/11/2021

הסכמת בעלים כתנאי לאישור בקשה

במקרה של בנייה ברכוש משותף לה מתנגדים רוב בעלי הזכויות בנכס, יומלץ בפני הוועדה לא לדון בבקשה עד שהסוגיה הקניינית תוכרע בערכאות המוסמכות. ​

היועצת המשפטית

20/07/2015

25/12/2021

הקלות - כיווץ

הקלות (4)

מסמכי מדיניות: הקלות

נושא משני

מידע והנחיות

מקור

תאריך פרסום באתר

תאריך עדכון

חנייה תת קרקעית

הוועדה רואה עדיפות בהסדר חניה פיזית תת קרקעית. הנחה זו תהיה מול עיניה בכל בקשה להקלה. הוועדה מדגישה שהסדר מלוא תקן החניה עדיף על שימושים נלווים אחרים. ​

ועדת המשנה

20/07/2015

02/12/2021

ניצול זכויות של קומת ביניים

קומת ביניים, היכן שאושרה, נכללה במספר הקומות המותר במגרש. מכאן שביטול קומת ביניים, או העברת זכויות קומת ביניים, לטובת הקמת קומה טיפוסית, אינה מעניקה אפשרות להקלה 2.5% עבור תוספת קומה.​

היועצת המשפטית

20/07/2015

02/12/2021

תנאים לבקשה להקלה 5% עבור הוספת מעלית

צריכים להתקיים התנאים המפורטים להלן:

  • נדרשת מעלית לבניין ע"פ התקנות, היינו בניין מגורים מעל 13 מ' המתחייב בנגישות ע"פ התקנות.

  • התכנית שחלה על המקום , לרבות שטחי השירות שאושרו עבורה, לא הקנתה זכויות עבור הקמת המעלית.​

היועצת המשפטית

20/07/2015

02/12/2021

תוספת יחידות דיור בהקלה

  • מספר יחידות הדיור המרבי לצורך חישוב הקלה בצפיפות כולל גם את מספר דירות המגורים שניתן לבנות מכח תכנית ג1, בכפוף לכך שדירות אלה יבנו הלכה למעשה בהתאם לתכנית ג1

  • שטח דירה ממוצע, לצורך קיום תנאי מתן הקלה במספר יחידות הדיור, יכלול שטח הממ"ד וכן את שטח חדר היציאה לגג .

היועצת המשפטית

29/05/2016

02/12/2021

הריסה - הרחבה

הריסה (1)

חישוב שטחים - כיווץ

חישוב שטחים (5)

מסמכי מדיניות: חישוב שטחים

נושא משני

מידע והנחיות

מקור

תאריך פרסום באתר

תאריך עדכון

חישוב שטח מסדרונות במבני משרדים ותעסוקה

בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות והיתרים) תיקון משנת 1992:בבנייני משרדים ותעסוקה, שטח גרעין חדר המדרגות והמעליות יחושב כחלק משטחי השירות.שטחי המעברים והפרוזדורים הפנימיים בתוך השטח הסחיר, (התחומים במחיצות פנים או מובלעים בתכנון open space) יכללו בשטחים העיקריים המותרים.​

סגנית מהנדס העיר

23/08/2015

09/12/2021

חישוב זכויות יחסיות

חישוב השטחים, במקרה של בעלות חלקית מסוימת (יחידת משנה) או לא מסוימת (בעלות משותפת) יערך כך שיראה שהמבוקש תואם את השטחים המותרים היחסיים וגם שסך כל הבנייה על המגרש הינה במסגרת המותר. חישוב החלק היחסי יעשה לפי מספר החלקים הרשום בטאבו במקרה של בעלות משותפת, ולפי ה"חלק ברכוש המשותף" הרשום בטאבו , גם אם ישנם הצמדות כגון חצר בגודל העולה על החלק היחסי ברכוש המשותף. ​

היועצת המשפטית

20/07/2015

09/12/2021

תוספת 5% להתאמת נגישות

כעולה מסעיף 151(ב1) לחוק, ניתן לאשר, ללא הליך הקלה, תוספת שטחי שירות מעבר לשטח המותר, לצורך התאמת נגישות, במקום בו הוכח כי קיים צורך בכך. בין אם קיימת חובה בחיקוק וגם אם לאו. הכל מותנה בדרישת יועץ נגישות.​

היועצת המשפטית

20/07/2015

09/12/2021

הקלה בשטח מגרש שמשמעותה הגדלת זכויות

תכנית מ' נותנת זכויות שונות למגרשים מתחת ל-500 מ"ר ומעל ל-500 מ"ר. במקרה שבו נקבעה בתכנית הפקעה או הפרשה לצרכי ציבור המקטינה את גודל המגרש אל מתחת ל- 500 מ"ר, לא ניתן יהיה לחשב את זכויות הבנייה על פי הקטגוריה של המגרש המקורי. יובהר כי לא ניתן לבקש זאת בהקלה.​

היועצת המשפטית

20/07/2015

09/12/2021

איחוד דירות ותוספת שטח מכח תכנית 3440

תכנית 3440 קובעת הוראות להסדרת שטחי בנייה במקרים של איחוד דירות קיימות.


כאשר נבנו שתי דירות בפועל ומבקשים לאחדם, התכנית מקנה זכות לחשב את הממ"ד באחת הדירות כשטח עיקרי .


בהגדרת המושג "נבנו בפועל"- יחשבו רק דירות שבנייתן הושלמה.


לא תורשה הריסת הממ"ד השני, כיוון היות וכוונת התכנית היא לאפשר החזרת המצב בעתיד.​

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page