top of page

 כל היועצים והמומחים  אצלינו  תחת קורת גג אחת
המפרט האחיד ברישוי עסקים

המפרט האחיד- בנימין קלינגר

הרפורמה בחוק רישוי עסקים:
חוק רישוי עסקים  שנחקק בכנסת בשנת 1968 ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000, הינן הסמכות העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת ישראל. חוק זה והתקנות נועדו להבטיח מספר מטרות לטובת הציבור הרחב, כאשר על כל מטרה מופקד המשרד הממשלתי האחראי בנושא. 
להלן רשימת מטרות חוק רישוי עסקים והמשרדים האחראים על כל אחת ממטרות החוק:

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – באחריות המשרד להגנת הסביבה;

 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות – באחריות המשרד לביטחון הפנים  (משטרה);

 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו - באחריות משרד העבודה והרווחה;

 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות – באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

 5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים – באחריות משרד הבריאות;

 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – באחריות אגף ההנדסה ברשות המקומי או הוועדה המקומית או האזורית לתכנון ובנייה.

 7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות – באחריות המשרד לביטחון הפנים (כבאות).

להלן עיקרי הרפורמה:

 1. יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים – מפרט אחיד ארצי.

 2. העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו – מפרט אחיד רשותי.

 3. אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין (הן נותני אישור והן רשות רישוי) על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון ועל תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק)
  על מנגנון ההשגה לאחד או יותר מנותני האישור ניתן ללמוד מעיון באתר האינטרנט של כל אחד מנותני האישור (על פי הקישור שמופיע בתחילת מסמך זה).
  מנגנון ההשגה במועצה אזורית מטה אשר  הוא כלהלן:  
  תוך 30 יום, מיום שקבל סירוב או תנאי שלגביו רוצה בעל העסק להגיש השגה, ימלא הוא את "טופס הגשת השגה" (טופס 9 בתקנות רישוי עסקים), יגיש אותו לאחר תשלום האגרה הנקובה בתקנות, למחלקת רישוי עסקים ויצרף לטופס הגשת השגה את כל המסמכים הנדרשים
  ( הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה וכן כל מסמך נוסף הנוגע לעניין).
  ההשגה תדון על ידי היועץ המשפטי ונציג מחלקת קידום ורישוי עסקים, תוך התייעצות עם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים.
  החלטה תימסר למשיג תוך 30 יום, מיום קבלת טופס ההשגה ברשות.

 4. הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים  ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.
  את כל ההסברים על מסלול הרישוי המקוצר כולל טבלת סיווג עסקים למסלולים מקוצרים ניתן למצוא באתר של משרד הפנים.

 5. אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק.

עודכן הצו (צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי -2013) הקובע את העסקים טעוני הרישוי, כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי  (ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת), בוטל הצורך ברישיון עסק לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.
 

הוסף כותרת (1).png
77888888888888888888888888888888888888.png
עיצוב ללא שם.png

צריכים רישיון עסק במהירות?

רישיון העסק בוטל?

איך מוציאים רישיון עסק בקלות?

שירות אישי ומקצועי עד לפתרון.

אנו עוזרים לך עם ההליך בקלות.

רישוי עסקים ופתרונות יצירתיים.

הרגולציה ברישוי עסקים כבר כאן.

צרו קשר על מנת למנוע טעויות!

8010452_whatsapp_phone_communication_interaction_call_icon.png

ניסיון של 35 שנים בתחום - המובילים בישראל!

אישור התחלת עבודה תוך שבוע!

כל היועצים תחת קורת גג אחת.

מחירים מיוחדים לפונים מהאתר - צרו קשר עכשיו!

מומחים ברישוי עסקים והיתרי בנייה בכל הארץ.

חוות דעת מומחים לבתי המשפט.

פריסה ארצית.

שקיפות מלאה.

הליך רישוי עסקים מקוצר.

לייעוץ טלפוני חינם חייגו עכשיו
8010452_whatsapp_phone_communication_interaction_call_icon.png
2.png
bottom of page