top of page
Under Construction

מדריך להוצאת היתר בנייה

מדריך להוצאת היתר בנייה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תהליך רישוי והוצאת היתר בנייה בהתא​ם לתיקון 101 נפתח בחלון חדש

​שלב 1: הגשת בקש​​ה למידע וקבלת מידע​

​ימי עבודה: ​5 ימי עבודה לבדיקת עמידת הבקשה בתנאים מוקדמים + 30 ​ימי עבוד​ה להכנת תיק המידע.​


השלב הראשון ​​בהגשת בקשה לה​​​יתר בנייה הוא קבלת מידע לצורך היתר בנייה, לשם כך יש להגיש בקשה לקבלת מידע לפי התהליך המפורט להלן:

 • את הבקשה לקבלת תיק מידע להיתר יש להגיש באמצעות מערכת רישוי זמין​נפתח בחלון חדש ובהתאם להנחיות המערכת. 

 • הבקשה כרוכה בתשלום - אגרת תשלום תיק מידע להיתר >נפתח בחלון חדש

 • הזמנת מידע לצורך הגשת בקשה להיתר בנייה תבוצע על ידי עורך בקשה בלבד (בהתאם להגדרה בחוק).

 • כניסה למערכת רישוי זמין מתבצעת על ידי אדריכל/ מהנדס בלבד. 

 • בתוך 5 ימי עבודה מהגשת הבקשה למידע במערכת רישוי זמין, בודק מידען ברשות הרישוי את עמידתה בתנאי הסף.

 • אפ הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף, יקבל עורך הבקשה הודעה על כך ובה יפורטו הפרטים והצרופות החסרים.

 • אם לא מולאו הפרטים והצרופות החסרים בתוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה כאמור, הבקשה לא תיקלט. 

 • אם לא נקלטה הבקשה למידע בשל אי עמידתה בתנאים המוקדמים, ניתן להגיש בקשה חדשה ללא תשלום נוסף, ובתנאי שטרם חלפו 90 ימים ממועד תשלום אגרה.

 • ​​לאחר אישור עמידה בתנאי הסף, תיקלט הבקשה למידע.

 • המידען ברשות הרישוי יכין ויאסוף את המידע התכנוני מכל הגורמים הרלוונטיים, ויעביר את המידע התכנוני לעורך הבקשה בתוך 30 ימי עבודה.

 • המידע המתקבל מרשות הרישוי הינו בתוקף לשנתיים מיום קבלתו.

​שלב 2: הגשת ​בקשה להיתר

ימי עבודה: 10 ימי עבודה​

 • ניתן להגיש בקשה להיתר כל עוד תיק המידע להיתר שהתקבל הינו בתוקף. 

 • יש להגיש את הבקשה, על ידי עורך הבקשה, באמצעות אתר האינטרנט במערכת רישוי זמין

 • הבקשה תוגש כשהיא כוללת את כל הצרופות והמסמכים הנדרשים לצורך הבקרה המרחבית, ובהתאם למידע שנמסר.

 • רשות הרישוי תבדוק עמידה בתנאים מוקדמים, לרבות נספח חניה ופיתוח שטח. 

 • אם הבקשה הוגשה באופן תקין כולל כל הצרופות הנדרשות, היא תיקלט בתוך 10 ימים מיום הגשתה ותפתח בקשה להיתר. 

 • בבקשות הכוללות הקלות ושימושים חורגים חובה לצרף נוסח הקלות.​

 • בתוך תקופת בדיקת עמידת הבקשה בתנאים מוקדמים, הבקשה תיבדק על ידי הפיקוח לצורך בדיקת התאמת הבקשה למציאות. 

שלב 3: בקרה מרחבית והחלטת רש​ות רישוי

ימי עבודה: 45 ימי עבודה​

 • עם קליטת הבקשה להיתר, היא תועבר לבדיקה לאחראי הרישוי/ בוחני הבקשות לצורך בדיקה.

 • אחראי הרישוי יעביר לעורך הבקשה ריכוז דרישות לתיקון הבקשה, ככל שיידרש.  

 • המועד האחרון להגשת בקשה מתוקנת בהתאם לכל ההערות שנמסרו לעורך הבקשה הינו בתום 40 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה. 

 • החלטת רשות הרישוי תינתן, עם סיום הבקרה המרחבית, בתוך 45 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה 

 • קיימות 2 אפשרויות להחלטת רשות רישוי:
  1. ​אישור הבקשה בתנאים.
  2. ​דחיית הבקשה (סירוב). במקרה כזה תכלול הודעת רשות רישוי את הנימוקים לדחייה, והבקשה תיסגר.

 • ​​​התנגדויות של בעלי זכויות בקרקע, שיגיעו לרשות הרישוי בתוך תקופת הבקרה המרחבית, ייבחנו על ידה, ובהחלטתה תהיה התייחסות להתנגדויות. ​

התנאים למתן היתר הם:

 • השלמת דרישות בקרת תכן/ קבלת אישור מכון הבקרה על תקינות הבקשה (ראה שלב 4 להלן). 

 • הגשת דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים או הצהרה כי לא נערכו שינויים בעקבות בקרת התכן. 

 • תשלום אגרות והיטלים. 

 • החלטת רשות הרישוי יכולה לכלול תנאים נוספים לצורך אישור תחילת עבודות, למהלך הביצוע, ולתעודת הגמר בלבד.

 • ​תוקף החלטת רשות רישוי הינו לשנה אחת, וניתן להארכה בשנה נוספת.

 

בקרה מרחבית, ד​​יון בוועדה מקומית וה​חלטת רשות רישוי לבקשה הכוללת הקלות ושימושים חורגים

ימי עבודה: 90 ימי עבודה​

 • השלב הראשון בתהליך הבקרה המרחבית בבקשה הכוללת הקלות או שימושים חורגים זהה להליך הבקרה המרחבית בבקשה רגילה, כמפורט בשלב 3 לעיל. 

 • בתוך 90 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה, ולאחר סיום הבקרה המרחבית, תדון ועדת המשנה בבקשה, ותיתן את החלטתה בעניין הקלות ושימושים חורגים.

בקרה מרחבית, והחלטת רשות רישוי לבקשה בהליך רישוי מקוצר

ימי עבודה: 25 ימי עבודה

 • העבודות הכלולות בהליך הרישוי המקוצר הינן על פי תקנות רישוי מקוצר. 

 • תהליך הבקרה המרחבית זהה להליך הרגיל והוא אורך 25 ימי עבודה. 

שלב​ 4: בקרת תכן - 30 ימי עבודה

 • לאחר קבלת החלטת רשות הרישוי, ובמידה שהבקשה אושרה, על עורך הבקשה להעביר מיידית את הבקשה לבקרת תכן במכון בקרה. 

 • על הבקשה לכלול צרופות בהתאם לכלול בנספח ה'. 

 • לצורך קליטת הבקשה במכון הבקרה, יש לשלם אגרת בקרת תכן, ולעמוד בבדיקת עמידה בתנאים מוקדמים הנערכת על ידי מכון הבקרה. 

 • שלב בקרת התכן אורך 30 ימי עבודה וכולל בדיקת הבקשה על ידי בקרים מורשים מטעם פיקוד העורף, רשות הכבאות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, ובקרים מקצועיים לעניין תכן הבקשה. 

 • בתוך 30 ימי עבודה יעביר מכון הבקרה לעורך הבקשה ולרשות הרישוי הודעה כי הבקשה להיתר עומדת בדרישות תכן הבניין או שאינה עומדת בדרישות תכן הבניין.
  1. אם הבקשה עומדת בתכן - יציין מכון הבקרה בהודעתו האם נערכו בבקשה שינויים מרחביים בזמן בקרת התכן, ויפרט את השינויים שנערכו.
  כמו כן, ימליץ על תנאים לשלבי הרישוי הבאים (לתחילת עבודות, למהלך הביצוע ולגמר הביצוע).
  2. אם הבקשה איננה עומדת בתנאי מכון הבקרה - תוחזר הבקשה לתיקונים, ועורך הבקשה יעביר את הבקשה למכון הבקרה לבדיקה נוספת.​​

 •  

לתשומת לבכם, נכון להיום מטפלים מכוני בקרה בבנייה חדשה למגורים בלבד.
מדובר בבנייה רוויה, החל מ- 6 יחידות דיור בשתי קומות לפחות, כאשר גובה הבניין אינו עולה על 29 מטר.
בכל המבנים שאינם מתאימים להגדרת בנייה חדשה, לא ניתן לבצע את שלב בקרת התכן באמצעות מערכת רישוי זמין. במקרים אלה יש להעביר את כל האישורים לבקר רישוי באופן פיזי. במידה והכל תקין, בקר רישוי ייתן אישור להעברת הבקשה לשלב בקרת תכן.​

שלב 5: סיכום הבקש​​ה וקבלת היתר בנייה ברשות הרישוי

ימי עבודה: 15 ימים + 3 ימי עבודה

 • לאחר אישור מכון הבקרה או מהנדס רישוי, כי הבקשה עומדת בתכן הבנייה, יכין עורך הבקשה דוח על שינויים שנערכו בבקשה, או תצהיר שלא נערכו שינויים, במערכת רישוי זמין. 

 • עם קבלת אישור מכון הבקרה ודוח עורך הבקשה, תסכם רשות הרישוי את הבקשה לצורך הכנת היתר הבנייה, ותנפיק חשבון אגרות והיטלים, שיישלח לעורך הבקשה במערכת רישוי זמין ובמייל (בתוך 15 ימי עבודה מקבלת דוח עורך הבקשה). 

 • לאחר ביצוע התשלום יעביר עורך הבקשה את אישור התשלום במייל לבוחנת הרישוי. 

 • רשות הרישוי תשלח את טופס ההיתר (טופס 3) במערכת רישוי זמין, בתוך 3 ימי עבודה מקבלת אישור התשלום.

 • תוקף היתר הבנייה הינו ל- 3 שנים מיום שניתן. 

 • רשות הרישוי רשאית, מטעמים מיוחדים, כאשר מדובר בפרויקטים מורכבים המצדיקים זאת, לקבוע להיתר תקופת תוקף ארוכה יותר, שלא תעלה על 6 שנים.​​

Modern House
77888888888888888888888888888888888888.png
עיצוב ללא שם.png

משרד אדריכלים ומהנדסים נבחר!

הבקשה להיתר בנייה תקועה?

הכנה וזירוז בקשות להתרי בנייה

בקשות לשימוש חורג

היתרים לתוספות בנייה

אישורים לפיצול דירות

אישור לסגירת מרפסות

אישור להחלפת גג

אישור לפרגולה

פתרונות יצירתיים בתכנון רישוי ובנייה

הדרך הקצרה להיתר בנייה עם קלינגר בנימין

8010452_whatsapp_phone_communication_interaction_call_icon.png

ניסיון של 35 שנים בתחום - המובילים בישראל!

אישור התחלת עבודה תוך שבוע!

כל היועצים תחת קורת גג אחת.

מחירים מיוחדים לפונים מהאתר - צרו קשר עכשיו!

מומחים ברישוי עסקים והיתרי בנייה בכל הארץ.

חוות דעת מומחים לבתי המשפט.

פריסה ארצית.

שקיפות מלאה.

הליך רישוי עסקים מקוצר.

לייעוץ טלפוני חינם חייגו עכשיו
8010452_whatsapp_phone_communication_interaction_call_icon.png
2.png
bottom of page