top of page
הוסף כותרת.png
1.png
עיצוב ללא שם.png

עבודות בנייה הפטורות מהיתר

"חוק הפרגולות" אנו מסייעים בדיווחים ע"פ התקנות החדשות כולל אישור יציבות כאשר נדרש.

גם במקרים כאשר ניתן  צו הריסה ו/או כתב אישום על בנייה ו/או שימוש ללא היתר בנייה.

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014 (מתוך אתר "נבו")

רקע והסבר לתקנות הפטור: 

רקע

היעד המרכזי בתחום הרישוי העומד בבסיס תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק"), הינו ייעול ושיפור הליכי הרישוי מבלי לפגוע באיכות הבנייה. אחת הדרכים להשגת יעד זה היא יצירת מדרג ואבחנה בין מסלולי הרישוי, וקביעת שלושה מסלולים: הליך רישוי מלא, הליך רישוי מקוצר ועבודות ושימושים שיהיו פטורים מהיתר.


במסגרת סעיף 145ג לחוק ניתנה בידי שר הפנים הסמכות לקבוע סוגי עבודות ושימושים הפטורים מהיתר ככל שהם עונים על הכללים הבאים:

הם פשוטים מבחינה הנדסית.

אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש. 

השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן, מעטה. 

הם אינם פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו. 

כדי לוודא כי בניינים אלה יוקמו בצורה מקצועית ובטוחה, הן מבחינת השוהים בהם והן מבחינת הנמצאים בקרבתם, הוסמך שר הפנים לקבוע מפרטים ותנאים לסוגי בניינים ועבודות אלה, וכן לקבוע סוגי בנינים, עבודות או שימושים הפטורים מהיתר שלגביהם תחול חובה על מסירת הודעה לרשות הרישוי המקומית, לרבות המועדים ודרכי מסירת ההודעה.
מודגש כי אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות. 

כדי שלא לפגוע באינטרסים ביטחוניים נקבע בסעיף 145ג לחוק כי פטור מהיתר לא יחול בתחומו של מתקן בטחוני, בתחום שטחים שנסגרו בצו שהוצא לפי תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או בשטח שהוועדה למיתקנים ביטחוניים החליטה להטיל בו מגבלות לפי סעיף 160(3א) לחוק. 
תקנות אלה ( להלן:"תקנות הפטור") מפרטות תנאים כלליים וכן רשימת עבודות הפטורות מהיתר, אם הם עומדים בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות.

להלן רשימה של העבודות הפטורות מהיתר (הדברים  מובאים לתועלת הציבור, אך רק הנוסח בחוק הוא המחייב

סימן א' – גדרות ושערים

סימן ב' – גגונים וסככות  

סימן ג' – שימושים נלווים למבנה

סימן ד' – מבנים טכניים

סימן ה' – מבנים ועבודות זמניים

סימן ו' – מחסן ומבנה לשומר

סימן ז' – עבודות פיתוח ושיפור נגישות

סימן ח' – אנטנה, צלחת קליטה ותורן

סימן ט' – הריסה ופירוק

סימן י' – תעשייה

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014 

צרו קשר על מנת למנוע טעויות!

8010452_whatsapp_phone_communication_interaction_call_icon.png

ניסיון של 35 שנים בתחום - המובילים בישראל!

אישור התחלת עבודה תוך שבוע!

הסדרים עם הרשויות

מחירים מיוחדים לפונים מהאתר - צרו קשר עכשיו!

שיחות ייעוץ ללא עלות עם המומחים בתחום!

פריסה ארצית

שקיפות מלאה

מומחים בתכנון, רישוי ובנייה

לייעוץ חינם חייגו עכשיו
8010452_whatsapp_phone_communication_interaction_call_icon.png
צו הריסה.png
bottom of page