top of page

צו הריסה בתל אביב

ניווט צווי הריסה בתל אביב: מציאת פתרונות בין אתגרים

צו הריסה בתל אביב, התמודדות עם צו הריסה או הודעת הפסקת עבודה, עשויה להיות חוויה מרתיעה עבור בעלי נכסים ויזמים. מחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית תל אביב, נחשבת כמחלקה מנוסה יעילה ונחושה ביותר, באכיפה של עבירות בנייה, צווי הריסה וקנסות מנהליים. עם זאת, חשוב לזכור כי קיימים פתרונות זמינים לטיפול בנושאים אלו המבטיחים עמידה בחוקי התכנון והבנייה.

לפי סעיף 238א' לחוק התכנון והבניה, צווי הריסה מנהליים ניתנים על ידי ראשי ועדות תכנון ובנייה. המטרה העיקרית של צווים אלו, היא לטפל במהירות וביעילות בבעיית הבנייה הבלתי חוקית, תוך שמירה על שלטון החוק.

צווי הריסה אלו נועדו להסיר מבנים בלתי מורשים בשלב מוקדם, ולמנוע היווצרות עובדות בלתי הפיכות בשטח. השופטים מכירים במשמעותם של צווי , ככלי רב עוצמה באכיפת חוקי התכנון והבנייה ובמאבק בבנייה בלתי חוקית.

כדי להוציא צו הריסה מנהלי יש לעמוד בתנאים מסוימים. זה כולל הגשת תצהיר חתום על ידי מהנדס הוועדה המקומית, המאשר כי הבניין נבנה ללא היתר או בניגוד לכך. בנוסף, יש לציין בתצהיר, כי הבנייה לא הייתה שלמה או שהסתיימה לא יותר משישים יום טרם הגשתה. כמו כן, על הבניין להיות פנוי או מאוכלס לא יותר משלושים יום מיום הגשת התצהיר. גם התייעצות עם היועץ המשפטי של הועדה המקומית, הינה שלב הכרחי לפני מתן הצו.

צו הריסה עשוי להיראות כמכשול משמעותי, חיוני ביותר לפנות לייעוץ נכון ולטפל בביטולו מיד עם קבלתו. בד"כ את הצו מדביק נציג ממחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית תל אביב  בחזית הנכס או על תיבת הדואר. לא חייבים למסרו או לשולחו בדאר רשום.

שימו לב, פנייה לייעוץ מתאים ובחינת פתרונות אפשריים, יכולים לעזור לנווט את האתגרים שמציב צו הריסה בתל אביב. ישנם עילות לביטולו או עיכובו במקרים רבים, בכדי לאפשר קבלת היתר בנייה בדיעבד. על ידי עבודה צמודה עם אנשי מקצוע הבקיאים בחוקי התכנון והבנייה, בשלוב של יועץ לעניינים מוניציפליים, כמו בנימין קלינגר, בעלי נכסים יכולים למצוא חלופות ואסטרטגיות לטיפול בבעיה שעל הפרק, תוך שמירה על החוק ומזעור שיבושים אפשריים.

bottom of page